I. Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup na webových stránkách www.vytvarne-navody.cz

Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), jejímž předmět je koupě a prodej produktů, online produktů a e-booků a služeb na webových stránkách vytvarne-navody.cz.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Mgr. Jana Podzemná, Jabloňová 26, 621 00, Brno, IČ: 74862081. Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem neupravené obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem neupravené obchodními podmínkami se řídí obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.).

Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora.

Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto

informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice. Objednávkou produktu na vytvarne-navody.cz přijímáte, že jakékoliv použití informací z online programů, e-booků a dalších služeb, úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze ve Vašich rukách a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V těchto materiálech můžete najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.

II. Předmět smlouvy a objednávka

Kupující objednává vybrané služby na vytvarne-navody.cz dle aktuální nabídky webu a stránky s objednávkou. Před nákupem je kupující povinen se seznámit se všemi náležitostmi objednávaného produktu uvedenými na prodejní stránce webu vytvarne-navody.cz.

Služby, on-line programy a e-booky se mohou lišit obsahem, rozsahem, příslušenstvím i cenou. Obsah některých on-line programů formou předplatného může být zveřejňován postupně, dle instrukcí na prodejní stránce daného produktu.

Objednáním se rozumí vyplnění elektronického formuláře objednávky. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním řádně zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje zprostředkovat kupujícímu objednané služby a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu služeb.

Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce vytvarne-navody.cz, a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky zveřejněné na webových stránkách prodávajícího jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která vzniká vyplněním a odesláním objednávky.

Bonusy: Všechny bonusy, na které máte nárok a je-li uvedeno u daného produktu, budou zasílány/zpřístupněny a uvolňovány průběžně po dobu trvání programu nebo doručeny dle informací u daného produktu. Nejdříve však po uplynutí garanční záruky vrácení peněz, za podmínky, že bude objednávka řádně uhrazena a kupující nepožádal v garanční lhůtě o vrácení peněz.

III. Cena zboží, fakturace

Cena: V souhrnu přihlášky najdete všechny ceny služeb bez DPH v zákonné výši. (Nejsem plátce DPH.)

Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení zboží. V případě platby bankovním převodem prodávající nejdříve vystaví zálohovou fakturu. Po uhrazení platby zašle na email kupujícího fakturu, která složí jako daňový doklad.

IV. Platby

1. Jednorázová platba ceny produktu.

2. Metody plateb :

a) bankovním převodem

b) platební kartou (VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro)

Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

V. Garance spokojenosti a záruka vrácení peněz

a) Online-programy/předplatné:

Prodávající ručí kupujícímu zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz po dobu 30 dnů od objednávky. Pokud kupující do 30 dnů od zaplacení usoudí, že program není pro něj to pravé, prodávající vrací kupní cenu zpět a to bez jakýchkoliv otázek a podmínek.

b) Prodej jednotlivých e-booků:

Prodávající ručí kupujícímu zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz po dobu 14 dnů od objednávky. Pokud kupující do 14 dnů od zaplacení usoudí, že e-book není pro něj to pravé, prodávající vrací kupní cenu zpět a to bez jakýchkoliv otázek a podmínek.

VI. Odstoupení od smlouvy

a) Online-programy:

Kupující má právo dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu a to v prodloužené lhůtě 14 dní od objednávky. Odstoupení je nutno podat elektronickou formou na email: j.podzemna@email.cz s prohlášením, že kupující od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury / daňového dokladu a data nákupu.

Prodávající zašle kupujícímu dobropis s částkou odpovídající kupní ceně eBooku. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Po odstoupení od smlouvy bude znemožněn přístup do členské sekce náležející k programu, což je jeden z bonusů k programu.

b) Prodej jednotlivých e-booků:

Kupující má právo dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu a to ve lhůtě 14 dní od objednávky. Odstoupení je nutno podat elektronickou formou na email: j.podzemna@email.cz s prohlášením, že kupující od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury / daňového dokladu a data nákupu.

Prodávající zašle kupujícímu dobropis s částkou odpovídající kupní ceně eBooku. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy.

c) Workshopy, docházkové kurzy a živá setkání:

Platí tzv. storno podmínky:
Při včasném odhlášení do 1 týdne před konáním kurzu  vracíme 100% částky. Dále při  odhlášení po tomto termínu si počítáme storno poplatek 50% částky z ceny kurzu. Je také možné na kurz poslat náhradníka. V oprávněných případech a ze závažných důvodů je možno při neúčasti domluvit kompenzaci formou  on-line produktů (e-booků ) převedení na jiný termín kurzu apod. Vždy je možné se domluvit, pokud neúčast nahlásíte předem. Kurz se pořádá od 5 nahlášených účastníků. V případě malé účasti bude kurz převeden na jiný termín a zaplacená částka za kurz bude  vrácena.

VII. Ochrana údajů

Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které

zadáváte v přihlášce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

Více si můžete přečíst zde: Zásady zpracování osobních údajů.

VIII. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1.2016. Prodávající si vyhrazuje právo na na změnu obchodních podmínek bez předchozího upozornění. Pro kupujícího je závazné znění obchodních podmínek v okamžiku nákupu.